Polityka prywatności

LondonSAM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sąd Rejonowy dla dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000308928, NIP 677-231-13-64.

Informujemy, że zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE:

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
  3. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: krakow@londonsam.pl
  4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ww. przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kiedy gromadzone są dane osobowe przez stronę www.londonsam.pl

Zbieramy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Gromadzimy najmniejszą ilość danych niezbędną dla zajęcia się Państwa wnioskiem lub świadczenia usługi. Wskażemy, kiedy przekazanie informacji będzie dobrowolne, a kiedy wymagane. Zazwyczaj prosimy o informacje dodatkowe tylko w celu udzielenia jak najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na Państwa zapytanie.


Wykorzystanie danych osobowych

LondonSAM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystuje dane osobowe do:

Korzystania z naszych praw, gdy jest to konieczne na przykład w celu wykrycia naruszeń prawa.

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. W większości przypadków podstawą prawną będzie jeden z poniższych powodów:

Świadczenie usług zgodnie z Warunkami Użytkowania strony www.londonsam.pl 


Państwa prawa

Macie Państwo pewne prawa dotyczące Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem odpowiednich regulacji prawnych. Obejmują one prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, które możemy przetwarzać na stronie www.londonsam.pl, ich aktualizacji lub korekty, ograniczenia ich użycia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania swoich danych osobowych w nadającym się do użycia formacie i przekazania ich stronie trzeciej, lub zażądania, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych systemów.

Możecie Państwo skorzystać z powyższych praw wysyłając e-mail na adres krakow@londonsam.pl. Wszelkie wnioski rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych lub marketingowych wiadomości e-mail w przyszłości, możecie nas o tym powiadomić wysyłając email na adres krakow@londonsam.pl i podając adres e-mail, który powinien zostać usunięty z naszej listy wysyłkowej. Jednak Państwa rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych nie uniemożliwi nam kontaktowania się z Państwem, poprzez e-mail lub w inny sposób, w związku z istniejącą pomiędzy nami współpracą.


Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza współpraca. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe na okres, który pozwoli nam: prowadzić naszą dokumentację biznesową dla celów analizy/audytu; spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia prawne; zająć się ewentualnymi skargami.

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów. Jeśli jakiekolwiek dane nie będą mogły zostać w pełni usunięte z naszych systemów z powodów technicznych, to wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia przekazanej nam zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt droga elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: krakow@londonsam.pl

 
Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem.  Wszyscy nasi pracownicy i zleceniobiorcy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i tylko osoby uprawnione mają dostęp do takich danych.

 

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Klauzula informacyjna - RODOPolityka prywatności