Organizacja
ACCA
Program kwalifikacji
ACCA
Rozpoczęcie
kwalifikacji
Egzaminy
i opłaty
Podręczniki
ACCA
Studenci ACCA
o LondonSAM

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Od 1904 roku promuje etykę, standardy moralne i profesjonalizm w środowisku  finanstów oraz oferuje prestiżowe kwalifikacje. Na świecie ACCA wspiera ponad 200 tys. członków oraz prawie 500 tys. studentów w 180 krajach.

Kwalifikacja ACCA  została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych  jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. Opiera się o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wybrane egzaminy są jednak dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Prestiż, potwierdzenie kompetencji i wysokich standardów w dziedzinie finansów i rachunkowości
Posiadanie dyplomu ACCA jest  doceniane przez Pracodawców na całym świecie. Stanowi potwierdzenie  dogłębnego zrozumienia kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i ryzyka, konkretnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. To także oznaka ambicji i chęci rozwoju.  Wszystko to sprawia, że studenci i członkowie z powodzeniem  rozwijają swoją karierę w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Możliwość rozwoju w wybranym kierunku  i awansu
Studenci i Absolwenci ACCA poszukiwani są do działów takich jak audyt, księgowość, controlling, doradztwo podatkowe, bankowość, consulting, kontrola wewnętrzna, budżetowanie i raportowanie, konsolidacja sprawozdań finansowych. Szeroka wiedza, umiejętności i chęć rozwoju to perspektywa awansu i wyższego wynagrodzenia.

ACCA w Polsce
Przedstawicielstwo ACCA w Polsce powstało w 2004 roku. Głównym celem działań biura jest promowanie kwalifikacji ACCA na polskim rynku oraz wspieranie studentów i członków organizacji. Korzystając z fachowej wiedzy i doświadczenia swoich członków ACCA w Polsce realizuje własne projekty, a także angażuje się w działania innych firm, instytucji i organizacji. Współpracuje z m.in.: Ministerstwem Finansów, Giełdą Papierów Wartościowych, Polskim Instytutem Dyrektorów czy Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Nadrzędne wartości
Misja ACCA jest wyrażona w czterech strategicznych celach organizacji:
– umożliwienie poświadczenia swojej wiedzy i kompetencji na drodze do członkostwa oraz wspieranie członków rozwijających swoje kariery w finansach, rachunkowości i zarządzaniu,
– promocja najwyższych standardów zawodowych i etycznych,
– troska o interes publiczny,
– pełnienie roli lidera kształtującego wizerunek profesji i wyznaczającego poziom jakości.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź oficjalną stronę ACCA: ACCA Global lub umów się na spotkanie z koordynatorem ACCA w LondonSAM.

tel.:12 661 74 11, e-mail: krakow@londonsam.pl

ACCA Qualification składa się z 13 egzaminów w języku angielskim przeprowadzanych na poziomach: Applied Knowledge, Applied Skills oraz Strategic Professional – złożonego z modułów Essentials i Options. Dodatkowo do uzyskania członkostwa w ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Professional Ethics Module i wykazanie się minimum 3-letnią praktyką zawodową.

APPLIED KNOWLEDGE I APPLIED SKILLS – przybliżają studentom zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, prawa i audytu, wskazują na znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz zapoznają z najważniejszymi zagadnieniami, związanymi z zasobami ludzkimi.

APPLIED KNOWLEDGE pozwala zapoznać się z tematyką sprawozdawczości finansowej oraz ocenić znaczenie informacji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Słuchacze wdrażają się również w tematykę i zagadnienia, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co jest wiedzą niezbędną dla osób, zajmujących stanowiska kierownicze. Knowledge – ma charakter wprowadzający i jest fundamentem, na którym budowana jest wiedza studentów podczas kolejnych przedmiotów, dlatego ważne jest, aby posiąść solidne podstawy lub uzupełnić ewentualne braki, poprzez uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów F2 i F3.

APPLIED SKILLS jest modułem, w którym słuchacze zgłębiają techniczną stronę zawodu menadżera finansowego. Studenci opanowują tajniki dotyczące: podatków, audytu, raportowania finansowego, opartego na międzynarodowych standardach, finansów zarządczych w korporacjach, prawa handlowego i podatkowego oraz systemów informacyjnych. Moduł Skills przygotowuje studenta w sposób praktyczny do wykonywania zawodu w pełni wykwalifikowanego księgowego.

POZIOM STRATEGIC PROFESSIONAL – składa się z 2 przedmiotów obligatoryjnych (Essentials) oraz 2 przedmiotów do wyboru (Options), dzięki którym student ma możliwość dopełnienia wiedzy odpowiadającej jego zainteresowaniom zawodowym. Przedmioty Strategic Professionals uczą etycznego  zachowania się w biznesie, kreatywności w budowaniu strategii zarządzania, strategii inwestycyjnych i planowania przyszłości firmy. Przygotowują także do rozwiązywania problemów na poziomie wymaganym od menadżerów i dyrektorów finansowych.

ESSENTIALS jest modułem obligatoryjnym, w którym studenci zdają 2 obowiązkowe egzaminy, niezbędne każdemu menadżerowi w procesie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Wiedza ta jest przydatna bez względu na branżę i profil działalności, którym się zarządza i w którym działa menadżer finansowy.

OPTIONS jest modułem pozwalającym osiągnąć specjalizację w obszarach szczególnie interesujących dla studenta – z punktu widzenia jego teraźniejszej i planowanej ścieżki zawodowej. Do wyboru w tym obszarze są: podatki, audyt i rewizja finansowa oraz strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

PRACTICAL EXPERIENCE REQUIREMENTS (PER)
Poza zdaniem 13 przedmiotów objętych programem kwalifikacji oraz przejściem Modułu Etycznego, warunkiem zdobycia członkostwa w organizacji jest wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, oraz zaliczeniem określonych kompetencji zawodowych.  Studenci muszą udowodnić organizacji, że spełnili wymagania, co do ich efektywnego rozwoju zawodowego, poprzez rejestrację swych osiągnięć online w TDM (Trainee Development Matrix). Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane do rozpoczęcia kwalifikacji – polecamy jednak zdobywać go równolegle do zdawanych egzaminów.

Student powinien posiadać dokumenty potwierdzone przez swego przełożonego, które zaświadczą (w razie wyrywkowej kontroli ze strony ACCA, do czego organizacja zarezerwowała sobie prawo) o prawdziwości zarejestrowanych komputerowo osiągnięć. Więcej na temat doświadczenia zawodowego: http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/sa/professional-skills/setting-and-meeting-performance-objectives.html 

DIPLOMA IN ACCOUNTING AND BUSINESS
Rozpoczęcie kwalifikacji jest doceniane przez pracodawców i przyspiesza rozwój kariery zawodowej. Ukończenie modułu Knowledge (3 pierwsze egzaminy) oznacza uzyskanie od ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zdanie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów), ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business. Osoby o takim statusie są poszukiwanymi pracownikami  w Polsce i na świecie.

ZWOLNIENIA Z EGZAMINÓW
Ukończenie uczelni z akredytowanymi przez ACCA specjalnościami/programami uprawnia do zwolnień z części egzaminów. Aktualna lista akredytowanych programów znajduje się na stronie: https://accapolska.pl/39744-akredytowane-uczelnie. Ponadto biegły rewident otrzyma zwolnienie z całego poziomu Fundamentals (od F1 do F9). Z egzaminów poziomu Professional zwolnienia nie są przyznawane.

Rejestracja do organizacji ACCA
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia studiów ACCA jest rejestracja do organizacji. Można jej dokonać drogą internetową w dowolnym terminie w ciągu roku. Jednak w celu przystąpienia do wybranej sesji egzaminacyjnej, należy dopełnić obowiązku rejestracji studenckiej na minimum dwadzieścia dni przed ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń na egzaminywymóg ten nie dotyczy egzaminów w formie elektronicznej F1 – F4.
Rejestracji studenckiej w ACCA dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line (Initial Registration Form). Dostępny jest na stronie: http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/apply-now.html

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące kserokopie/skany:
– dowodu osobistego lub paszportu,
– dyplomów ukończenia liceum lub studiów wyższych/ podyplomowych (dokumenty należy przesłać do organizacji w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),
– suplementu do dyplomu lub wyciągu listy przedmiotów z indeksu studiów wraz z uzyskanymi ocenami (w wersji polskiej i angielskiej) – tylko w przypadku starania się o zwolnienia z egzaminów,
– skróconego aktu małżeńskiego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski – w przypadku zmiany nazwiska,
– zdjęcia w formacie paszportowym.

Opłata rejestracyjna
Zapisując się zostaniesz także poproszony o dokonanie płatności rejestracyjnej w wysokości £ 89 (ok. 470 PLN).

Opłata roczna
Co roku organizacja pobiera także opłatę roczną w wysokości £ 112 (ok. 591 PLN).

Sposoby dokonania płatności
Organizacja wskazuje kilka form regulowania opłat członkowskich i egzaminacyjnych. W przypadku rejestracji on-line studentów z Polski, najdogodniejszą formą jest płatność za pomocą kart kredytowych/debetowych: Visa, Mastercard, American Express, Solo.

W przypadku wysyłki kserokopii należy przesłać formularz rejestracyjny wraz z pełną dokumentacją na adres:

ACCA CUSTOMER SERVICES,
2 Central Quay 89 Hydepark Street ,
Glasgow G3 8BW United Kingdom

Rejestracja na egzaminy
Sesja egzaminacyjna ACCA Professional Scheme odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w trzech miastach: Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu.

ACCA wprowadza  trzy terminy rejestracji na egzaminy pisemne, od których uzależniona jest wysokość opłat

– Jeśli kwalifikacja opłacana jest przez osobę prywatną sugerowaną formą płatności jest karta kredytowa/debetowa. Forma ta pozwala na dokonanie pełniej rejestracji drogą elektroniczną, skorzystanie z promocyjnej opłaty rejestracyjnej oraz załączenie do formularza skanów wymaganych dokumentów.
– Jeśli kwalifikacja opłacana jest przez firmę, dopuszcza się płatność za pomocą przelewu. Forma ta wymaga poza wypełnieniem formularza on-line, jego wydruku i wysłania pocztą tradycyjną wraz z kopiami wymaganych dokumentów. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z biurem ACCA w Warszawie: tel. 22 692 41 10.
– UWAGA:W przypadku planowania egzaminu należy pamiętać, że zgłoszenia pocztowe powinny dotrzeć do ACCA najpóźniej 20 dni przed ostateczną datą rejestracji na egzaminy, elektroniczne natomiast 15 dni. Jest to czas jaki ACCA potrzebuje na przetworzenie Państwa zgłoszenia.

Więcej w zakładce Egzaminy i opłaty.

Rejestracja na egzaminy
Egzaminy w Organizacji ACCA można zdawać w wersji komputerowej i papierowej. Egzaminy z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills przeprowadzane są wyłącznie w formie komputerowej przez licencjonowane ośrodki egzaminacyjne „Computer Based Exams Centres”, w ramach sesji egzaminacyjnych ACCA (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Zapis na egzamin w formie komputerowej dokonywany jest przez konto myACCA.

Sesja egzaminacyjna odbywa się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu, grudniu, w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach na całym świecie. W Polsce przeprowadzane są w trzech miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Warszawie.

ACCA wprowadza trzy terminy rejestracji na egzaminy pisemne, z których skorzystać mogą osoby rejestrujące się online oraz dokonujące równocześnie płatności za pomocą karty kredytowej. Osoby/firmy dokonujące płatności inną metodą dokonują rejestracji na egzaminy drogą pocztową.

Sesja marcowa 2023:

Wczesna rejestracja             do 8 listopada 2022

Standardowa rejestracja     do 30 stycznia 2023

Późna rejestracja                  do 6 lutego 2022

Opłaty egzaminacyjne w roku 2022/2023: link

Harmonogram egzaminów: link

UWAGA: za każde przyznane zwolnienie pobierana jest opłata – £86 za egzaminy Knowledge oraz £114 za egzaminy Skills.

Ceny egzaminów z poszczególnych modułów zależą od terminu samej rejestracji – im wcześniej zadeklarujesz swój udział w sesji, tym mniejszą kwotę będziesz musiał uiścić (zobacz na powyższą tabelę). Wczesna oraz późna rejestracja dostępne są jednak tylko dla tych studentów, którzy wypełnią formularz drogą on-line. Za papierowe deklaracje pobierana jest zawsze opłata standardowa, i w tym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu czasu dostarczenia dokumentów przez pocztę oraz przetworzeniu zgłoszenia.

Jak wyglądają egzaminy
Egzamin w wersji komputerowej (Egzamin CBE) trwa 2 godziny. Egzamin z pozostałych przedmiotów trwa 3 godziny (dodatkowo otrzymujecie Państwo 15 minut na przeczytanie treści egzaminu przed rozpoczęciem jego właściwej 3-godzinnej części) i ma formułę pisemną. Opiera się przede wszystkim na zadaniach (case study), do których dołączony jest szereg poleceń do wykonania. Aby wynik egzaminu został uznany za pozytywny należy zdobyć minimum 50% punktów. Sprawdzian skonstruowany jest na zasadzie naczyń połączonych w sposób, pozwalający na bezpośrednią lub pośrednią weryfikację wiedzy studenta z różnych obszarów w ramach danego przedmiotu. Nie warto zatem liczyć, iż opanowanie połowy materiału zagwarantuje studentowi sukces egzaminacyjny. 50% wiedzy nie równa się 50% punktów na egzaminie!

LondonSAM oferuje aktualne podręczniki na rok 2024/2025, wydawnictwa Kaplan Publishing:

– Study Text – zawiera szczegółowe omówienie zagadnień ujętych w danym przedmiocie. Cena: 220 PLN + 5 % VAT
– Revision Kit – zbiór zadań (praktycznych case study), których rozwiązywanie pozwala w sposób praktyczny przygotować się do egzaminu. Cena: 120 PLN + 5 % VAT
– Pocket Notes – zebrane w pigułce najważniejsze informacje z danego paperu; wersja kieszonkowa, która ułatwia powtórkę materiału w każdej chwili. Cena: 70 PLN + 5 % VAT

Cena za komplet podręczników wynosi 355 PLN + 5% VAT

W celu zamówienia podręczników, prosimy o kontakt: dominika@londonsam.pl

PRIZEWINNER JUNE 2022 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jedna z naszych studentek osiągnęła tytuł Prizewinner w sesji June 2022 z przedmiotu Strategic Business Reporting, do którego przygotowywała się uczestnicząc m.in w warsztatach modułowych, które organizujemy we współpracy z Uniwerstyetem Ekonomicznym w Krakowie.

Wywiad z Panią Agnieszką Szczepanek, Senior Financial Accounting and Tax Specialist, Heineken

1. W jaki sposób dowiedziała się Pani o oferowanych przez LondonSAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajęciach?
– Uczęszczałam na studia podyplomowe ACCA na UEK więc kursy na poziomie Professional były dla mnie naturalną kontynuacją.
2. Czy poleciłaby Pani udział w zajęciach modułowych oferowanych przez LondonSAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Jeśli tak, to dlaczego?
– Oczywiście! Przede wszystkim ze względu na prowadzących zajęcia, osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem egzaminacyjnym. Do tej pory brałam udział w dwóch kursach SBL oraz SBR i w obu przypadkach wykładowcy oprócz wiedzy merytorycznej, udzielali równie istotnych porad dotyczących technik egzaminacyjnych (m.in.kolejności rozwiązywania zadań, podziału czasu, itp).
3. Czy taka forma nauki według Pani jest bardziej efektywna od samodzielnego przygotowywania się do egzaminu? Dlaczego?
– W moim przypadku tak, ponieważ motywowało mnie to do systematycznej nauki, mogłam też na bieżąco zadać pytania i wyjaśnić wątpliwości.
4. Czy i w jaki sposób zajęcia przyczyniły się do osiągnięcia tak doskonałego wyniku?
– Tak jak wcześniej wspomniałam, w egzaminach ACCA oprócz wiedzy, istotna jest też technika. Zakres informacji jakie uzyskałam na zajęciach na pewno pomógł mi w osiągnięciu takiego wyniku.
5. W jaki sposób Pani, uzyskawszy tak znakomity wynik egzaminu SBR, skorzystała ze szkoleń online SBR oferowanych przez LondonSAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i własnej techniki pracy, aby tak dobrze przygotować się do tego wymagającego egzaminu? Osoby przygotowujące się obecnie do tego egzaminu chętnie poznają Pani metodę pracy.
– Rozpoczęłam naukę około 2 miesięcy przed egzaminem, starałam się codziennie „przysiąść” nad książkami, początkowo teorią, a później rozwiązywaniem zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat.
6. Czy może Pani skomentować rolę samodzielnego i praktycznego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w procesie przygotowywania się do profesjonalnych egzaminów ACCA?
– Myślę, że jest to bardzo istotne, żeby samemu spróbować rozwiązać zadania, a dopiero później sięgnąć do gotowych odpowiedzi. Dzięki temu jest łatwiej i szybciej rozwiązać te na prawdziwym egzaminie.
7. Czy może Pani podzielić sie z innymi kandydatami swoimi doświadczeniami z samego egzaminu SBR? Taktyka, zarządzanie czasem, technika 'ataku’ na każde pytanie, Pani doświadczenia z pracy egzaminacyjnej w srodowisku aplikacji ACCA.
– Ja skorzystałam z porad p.Dariusza, czyli perfekcyjne opanowanie konsolidacji, która zawsze pojawia się w pierwszym zadaniu i rozpoczęcie właśnie od niego, następnie drugie zadanie dotyczące etyki, a dopiero później trudniejsze i mniej przewidywalne zadania 3 i 4. Oprócz tego cały czas starałam się kontrolować czas, który mogę przeznaczyć na każde zadania, bo on niestety na tych egzaminach upływa bardzo szybko.
8. Co sprawiło największą trudność w przebiegu egzaminu oraz w procesie przygotowania do niego?
– Na egzaminie najtrudniejsze było dla mnie zarządzanie czasem, starałam się najpierw rozwiązać każde zadanie, a dopiero później jak starczyło czasu, to wracałam do odpowiedzi i jeszcze coś dopisywałam/udoskonalałam. Jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu, na pewno ilość materiału do przyswojenia jest spora, do tego dużo czasu zabiera rozwiązywanie zadań, więc ponownie czas był tu najtrudniejszym rywalem.
9. Czy i w jaki sposób uzyskany sukces przekłada się na życie zawodowe?
– Póki co nie (poza nowymi kontaktami na LinkedIn:)), gdyż jestem na urlopie macierzyńskim, ale myślę że po powrocie wykorzystam zdobytą wiedzę w mojej pracy.

Sprawdź co mówią o nas nasi Studenci:

„The tuition provided by LondonSAM and the effective support of the helpful staff, allows me to concentrate only on my studies and not waste energy on accessory issues. I feel like in order to be successful on ACCA exams it´s enough to put my effort and concentration on learning and studying because all the rest is taken care of, I mean all the top quality lecturers, all the excellent materials and all the technical and bureaucratic needed support. This is of top importance if you are studying and you have a very demanding and time-consuming job at the same time.”

 ESTIA Development
Vítor Ferreira
Financial Manager

„…LondonSAM to doskonałe miejsce na zdobycie wiedzy koniecznej dla uzyskania kwalifikacji ACCA. Bardzo profesjonalni wykładowcy, znający praktykę, oraz świetna obsługa administracyjna, decydują o zaletach tej szkoły….”

Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.
Agnieszka Pluszcz-Bernat
Kierownik Działu Rozwoju i Wsparcia CFK

The choice for ACCA was easy and quick, given its excellent global reputation. It presents a big challenge not only because of the high level required but as well because it demands conjugating it with a very active professional life, claiming an institution with excellence to support the candidates with the techniques necessary to reach the goals. Here appears the LondonSAM Polska is the right choice because of the strong combination of high-level lecturers, support staff, and facilities. I have no doubts that the success reached till now had a great contribution from LondonSAM Polska as well I am conscientious of the fundamental role it will play in my future success. For everything I strongly advise LondonSAM for those who require excellence in training.

Martifer Polska Sp. z o.o.
Ricardo Silva
Chief Financial Officer

„Szkolenia LondonSAM zdecydowanie wykraczają poza akademickie standardy.
Pozwalają nie tylko na usystematyzowanie wiedzy z zakresu finansów i rozwoju biznesu, ale przede wszystkim na międzynarodową wymianę doświadczeń.”

Motorola
Ewelina Masztalik

„Korzystam z usług szkoleniowych LondomSAM od prawie dwóch lat. Trudno byłoby nie docenić sprawnej organizacji pracy zaplecza administracyjnego, dbałości o studentów, pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z różnorakimi, często skomplikowanymi, procedurami wymaganymi przez ACCA. Ponadto poziom przekazywania wiedzy przez wykładowców LondonSAM nie pozostawia nic do życzenia; metodyka nauczania jest nowoczesna i efektywna. Pozdrawiam i mam nadzieję, ze nasza dalsza współpraca będzie równie owocna jak dotychczas.”

Grupa Broker FM
Anna Frączek
Kontroler Finansowy

„Moja przygoda z ACCA rozpoczęła się w LondonSAM pod koniec 2006 roku. Wtedy to właśnie, kilka lat po ukończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, postanowiłem poszerzyć moją wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów.

Dla mnie podstawową zaletą zajęć w LondonSAM jest bezpośredni kontakt ze wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy posiadają rozległą wiedzę merytoryczną z przedmiotów, które wykładają. Ponieważ sami są członkami ACCA, a często także osobiście poprawiają prace egzaminacyjne (tzw. papers), potrafią właściwie ukierunkować studentów, żeby w efektywny sposób zdać egzaminy.

Miła i szybka obsługa administracyjna oraz profesjonalne doradztwo sprawiają, że polski oddział LondonSAM ułatwia zdobywanie kwalifikacji ACCA, umożliwiając studentowi koncentrowanie się na merytorycznych aspektach egzaminowanych zagadnień.

Myślę że fakt, iż planuję uzyskać kwalifikację ACCA w 2009 roku, do końca pozostając studentem LondonSAM jest wystarczającym potwierdzeniem jakości oferowanych usług.”

Airline Accounting Center
Piotr Skrzypek
Controller Business Administration

„Dotychczas uczestniczyłam w dwóch szkoleniach ACCA organizowanych przez LondonSAM. Byłam pod wrażeniem zwłaszcza kursu P3 Business Analysis prowadzonego przez Tony Surridge’a. Tony posiada wspaniałą umiejętność wzbudzania i utrzymania zainteresowania swoich studentów. Jego „real life examples” sprawiają, iż materiał szkoleniowy jest łatwy do zrozumienia i zapamiętania. Wygląda to jak studiowanie na podstawie historii światowych korporacji. Taki sposób przekazywania wiedzy działa!”

Phillip Morris International
Edyta Reczek
Manager General Ledger & Reporting

„W mojej opinii oferta szkoleń ACCA przygotowana przez LondonSAM w Krakowie  to oferta kompleksowa i elastyczna. Szkoła dostosowuje się do potrzeb studentów. W swoich doświadczeniach spotykałam się tam zawsze z miłą i fachową obsługą. Warto również zwrócić uwagę na poziom merytoryczny wykładów – są to wysokiej klasy specjaliści, w większości posiadający już dyplom ACCA, którzy jednocześnie dzielą się ze studentami wiedzą praktyczną, zebraną w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnego rodzaju firmach.”

Capgemini
Małgorzata Socha
Młodszy Manager

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Klauzula informacyjna - RODOPolityka prywatności